Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GALERIA SREBRA SZYK

I. Informacje wstępne

 1. Regulamin Sklepu Internetowego Galeria Srebra Szyk określa zasady sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem www.srebroszyk.pl
 2. Właścicielem i prowadzącym w/w sklep jest Jolanta Mazur prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowa Szyk Jolanta Mazur, ul. 1 Maja 122/12 40-237 Katowice, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 9540002964, REGON:272059471, telefon: 690 686 307 www.srebroszyk.pl e-mail: srebroszyk@gmail.com
 3. Niniejszy regulamin stanowiący integralną część Transakcji pomiędzy Klientem a Firmą zostaje udostępniony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.) a równocześnie (wraz z pozostałymi dokumentami sporządzanymi przy zawarciu Transakcji) stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego przewidzianego treścią art. 12 ust.1 oraz art. 18 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz.827 z późn. zm.).
 4. Klient składający zamówienie ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem, którego treść akceptuje podczas dokonania zakupu, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

II Definicje zastosowane w Regulaminie

 1. Galeria Szyk - Jolanta Mazur prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowa Szyk Jolanta Mazur, ul. 1 Maja 122/12 40-237 Katowice, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 9540002964, REGON:272059471, telefon: 694-450-606 www.srebroszyk.pl e-mail: srebroszyk@gmail.com
 2. Strona – www.srebroszyk.pl
 3. Sklep internetowy – sklep internetowy Galerii Szyk działający pod adresem www.srebroszyk.pl
 4. Towar – produkt oferowany Klientowi przez Galeria Szyk za pośrednictwem sklepu internetowego
 5. Klient - osoba fizyczna korzystająca ze Strony, w tym dokonująca Transakcji, lub osoba prawna względnie jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w imieniu której dokonywana jest Transakcja;
 6. Zamówienie – oświadczenie Klienta o zakupie Towaru oferowanego przez Galerię Szyk za pośrednictwem Sklepu internetowego, sporządzone przez prawidłowe wypełnienie formularza dostępnego na Stronie,  zawierające dane Klienta oraz Towar będące w ofercie Galerii Szyk bez dokonywania w nim jakichkolwiek zmian.
 7. Transakcja – umowa pomiędzy Klientem a Galerią Szyk, której przedmiotem jest zakup przez Klienta od Galerii Szyk Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu na podstawie Zamówienia złożonego przez Klienta i potwierdzonego przez Galerię Szyk.
 8. Płatność – świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu Transakcji.

III. Towar i cena

 1. Galeria Szyk  zamieszcza na stronie informacje o istotnych właściwościach Towaru oraz jego cenie. Prezentowane na stronie informacje odnośnie Towaru oraz jego ceny dotyczą wyłącznie Sklepu Internetowego.
 2. Wszystkie ceny są cenami brutto, wyrażonymi w polskich złotych (PLN). Do ceny Towaru należy doliczyć koszt przesyłki zgodnie z cennikiem znajdującym w zakładce czas i koszty dostawy.
 3. Galeria Syk zastrzega sobie prawo zmiany asortymentu znajdującego się w jej ofercie, w tym do wycofania i wprowadzania nowego Towaru, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub dokonywania ich zmian. Cena Towaru w Sklepie Internetowym może ulegać zmianom. Dla Klienta wiążąca jest cena z chwili złożenia zamówienia.
 4. Galeria Szyk zastrzega sobie prawa autorskie do wszystkich fotografii zamieszczonych na stronie internetowej i zabrania ich wykorzystywania w jakimkolwiek celu, bez zgody autora.
 5. Galeria Szyk informuje, że szczegóły wyglądu zewnętrznego Towarów (w szczególności kolory i odcienie) widoczne na urządzeniach Klienta (monitor, wyświetlacz) lub na wykonanych przez Klienta wydrukach przy wykorzystaniu urządzeń drukujących mogą różnić się od rzeczywistych, w zależności od indywidualnych właściwości i ustawień tych urządzeń.
 6. Cały asortyment Sklepu Internetowego - o ile nie należy  do grupy wyrobów zwolnionych z obowiązkowego badania i oznaczania cechami probierczymi  - jest oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 01.04.2011 roku Prawo probiercze (Dz. U. Nr 92. poz. 529).
 7. Wszelkie towary dostarczane Klientowi na podstawie Zamówienia Galeria Szyk ma obowiązek dostarczyć bez wad fizycznych i prawnych.

IV Zamówienie

 1.  Zamówienie składane jest za pośrednictwem Strony WWW Sklepu Internetowego..
 2.  W przypadku umów zawieranych na odległość (w Sklepie Internetowym) informacje o Towarach w sklepie m.in. opisy, ceny stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c. zgodnie z warunkami Regulaminu.
 3.  W przypadku Sklepu Internetowego, na procedurę zamówienia składa się w szczególności:
  - wybór zamówionego Towaru,
  - oznaczenie adresu dostawy,
  - wybór sposobu potwierdzenia transakcji (faktura, paragon fiskalny),
  - wybór formy płatności,
  - zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
  - wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  - kliknięcie w przycisk w Sklepie Internetowym "zamówienie z obowiązkiem zapłaty" lub o równoznacznej treści.

Zamówienie składa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia i podanie niezbędnych danych w celu prawidłowego wykonania zamówienia (imię, nazwisko, adres, adres e-mailowy, itp.) lub zalogowanie się na osobiste Konto Klienta.
Zamówienie może zostać zmienione lub wycofane do chwili dokonania płatności przez Klienta. W takim przypadku umowa uznana zostanie za niezawartą.

 1. Każde zamówienie musi zostać potwierdzone przez Klienta poprzez kliknięcie w odnośnik (link) otrzymany na wskazany w zamówieniu adres e-mailowy.
  W przypadku braku potwierdzenia złożonego zamówienia, Galeria Szyk skontaktuje się z Klientem w celu weryfikacji danych.
 2. Galeria Szyk ma prawo anulować złożone zamówienie w braku otrzymania płatności od Klienta w terminie 14 dni od potwierdzenia przez Klienta zamówienia.
 3. Realizacja zamówienia dotyczącego Towaru znajdującego się na stanie magazynowym wynosi do 72h w dni robocze, liczonych od chwili zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Galerii Szyk.
  Przez realizację zamówienia rozumie się nadanie przez Galerię Jubilerską wybranego przedmiotu za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera.
 4. W sytuacjach wzbudzających wątpliwość co do treści Zamówienia lub danych Klienta składającego Zamówienie, pracownik Sklepu Internetowego może skontaktować się z Klientem telefonicznie lub emailem w celu wyjaśnienia wątpliwości. W sytuacji, w której Galeria Szyk nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Galeria Szyk może zaproponować Klientowi spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od Transakcji, ze zwrotem Towaru na koszt Galerii Szyk.
 5. Sklep Internetowy może w wybranych przez siebie okresach sprzedawać oferowany Towar po obniżonych cenach tytułem promocji, przeceny lub wyprzedaży posezonowej, przy czym obniżone ceny wskazanych Towarów mogą obowiązywać w okresie wskazanym na Stronie lub do wyczerpania zapasów Towarów objętych obniżką ceny.
 6. Do każdego złożonego i opłaconego zamówienia klient otrzymuje paragon z kasy fiskalnej lub na życzenie Klienta fakturę VAT, pod warunkiem przesłania pełnych danych potrzebnych do wystawienia faktury.

V FORMY PŁATNOŚCI

 1. Klient może dokonać płatności w jednej z następujących form:

a) przelew zwykły na rachunek bankowy: 

ING: 14 1050 1360 1000 0090 9026 6264

b) za pośrednictwem serwisu internetowego PayU, z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych przez PayU.

 1. Płatność uznaje się za dokonaną w momencie:

a) zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Galerii Szyk

b) autoryzowania Płatności przez PayU, w przypadku płatności kartą lub płatności on-line

VI. Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie, Klient składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak takiej zgody uniemożliwia zawarcie umowy i realizację zamówienie.
 2. Dane osobowe podawane są przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, w myśl przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje także ich zbieranie, utrwalanie, jak i przechowywanie.
 3. Dane osobowe wykorzystywane będą na potrzeby realizacji niniejszej umowy oraz w celu marketingu bezpośredniego oferowanych do sprzedaży produktów.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści jego danych i możliwości ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 5. Administratorem danych osobowych jest Jolanta Mazur, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą  Firma Handlowa Szyk Jolanta Mazur, ul. 1 Maja 122/12 40-237 Katowice, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 9540002964, REGON:272059471.

VII . Zgodność towaru z umową i reklamacje

 1. Galeria Szyk jest odpowiedzialna z tytułu rękojmi za wady ukryte towaru lub niezgodność towaru z umową.
 2. W przypadku zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi bądź niezgodności towaru z umową, zakupiony Towar należy odesłać na adres .............................. wraz kopią dowodu zakupu oraz opisem reklamacji. 
 3. Ingerencja zewnętrzna w Towar (naprawy dokonywane samodzielnie lub przez inne osoby) może być powodem odmowy uwzględnienia roszczeń z tytułu zgodności towaru z umową.
 4. Po otrzymaniu zwrotu towaru Galeria Szyk rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i prześlę klientowi odpowiedź na wskazany przez niego adres pocztowy lub poczty elektronicznej. Dla zachowania terminu wystarczające jest nadanie pisma pocztą. W przypadku uwzględnienia reklamacji zostanie ona zrealizowana w możliwie najkrótszym terminie od podjęcia decyzji o jej zasadności.

VIII Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi Sklepu Internetowego  przysługuje prawo odstąpienia od umowy w zakresie zamówień na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty doręczenia Klientowi Towaru,
 2. Odstąpienie od umowy dotyczy wyłącznie biżuterii nieużywanej, z oryginalnie zamocowaną metką cenową.
 3. Zwrot Towaru powinien być dokonany poprzez przesłanie Towaru na adres …..........
 4. Konieczne jest  przesłanie Towaru  z dowodem  zawarcia Transakcji (paragon fiskalny lub faktury VAT) wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Transakcji.
 5. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Transakcji bezpośrednie koszty zwrotu Towaru Galerii Szyk obciążają Klienta.
 6. Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od Transakcji następuje w terminie do 7 dni po otrzymaniu Towaru wraz z wymaganymi dokumentami wymienionymi w ust.2.
 7. Klient otrzymuje zwrot należnej mu kwoty na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu, o którym mowa w ust.2.
IX Postanowienia końcowe
 1. Wszystkie prawa do strony WWW, a także materiałów (zdjęć i opisów) umieszczonych na stronie WWW są zastrzeżone. Bez zgody właściciela praw autorskich oraz autora strony WWW, żadna część tej publikacji nie może być powielana, kopiowana, reprodukowana, ani przechowywana w systemach wyszukiwania lub umieszczana na innej stronie internetowej. Nie może też być przekazywana w żadnej formie i żadnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi, za pośrednictwem fotokopiarek, na płytach CD, czy w inny dostępny technologicznie sposób.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Galerią Szyk a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Galeria Szyk informuje także Konsumenta, iż istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia przez niego roszczeń, w tym z arbitrażu, mediacji i sądownictwa polubownego, których zasady prowadzenia i zasady dostępu do procedur są określone przez właściwe ośrodki arbitrażu, mediacji i sądownictwa polubownego oraz w zgodzie z odrębnymi przepisami.
 4. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku ustalenia istnienia postanowienia naruszającego te uprawnienia, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30.05.2014 roku o Prawach konsumenta.
 5. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu Internetowego oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza (linka) zamieszczonego na stronie głównej sklepu www.srebroszyk.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem xx.xx.xxxx i obowiązuje dla zamówień zawartych po tej dacie.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl